O OPG-u i prodaji poljoprivrednih proizvoda

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u nastavku: OPG) je fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedinicama.

Nositelj i/ili član OPG-a, upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, može svoje poljoprivredne proizvode prodavati:

  • na veliko: neposredno na OPG-u, na mjestima organiziranog otkupa ili na tržnicama na veliko,
  • na malo izvan prodavaonica: na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl., putem kioska, pokretnom prodajom, prodajom na daljinu, prigodnom prodajom (na sajmovima, izložbama i sl.) te u proizvodnim objektima OPG-a.

Da bi OPG mogao prodavati svoje proizvode, osim u Upisnik OPG-a, mora biti upisan i u druge upisnike i evidencije ovisno o vrsti proizvoda koji proizvodi i prodaje (npr: Upisnik trgovaca voćem i povrćem, Upisnik proizvođača grožđa i vina, Upisnik uzgajivača životinja ili dr.), te mora ispunjavati minimalne tehničke, te opće sanitarne i zdravstvene uvjete. OPG je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su hrana dužno postupati sukladno propisima o hrani.

Prodaja proizvoda na  javno prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo i prigodna prodaja mogu se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo grada ili općine, a na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine samo na mjestima za koja je nadležno tijelo JLS dalo odobrenje.

Na mjestu prodaje mora se istaknuti naziv OPG-a, nositelj i/ili članovi OPG-a dužni su imati iskaznicu OPG-a, a za mjerenje mase koristiti mjerilo (vagu) koja je podvrgnuta ovjeri ovlaštenog servisera. Nadalje, OPG mora istaknuti cijene proizvoda koje prodaje, obavijest o podnošenju pisanog prigovora potrošača, te se pridržavati drugih odredbi propisa koji uređuju djelatnost trgovine i zaštitu potrošača.

Mora li OPG izdati račun?

Za prodane poljoprivredne proizvode OPG je obvezan ispostaviti račun. Iznimno, računi se ne moraju ispostavljati ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom OPG-u izravno prodaju krajnjem potrošaču: 

  • u proizvodnim objektima OPG-a ili
  • na tržnicama i otvorenim prostorima. Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja,
  • na štandovima i klupama na tržnicama na malo, te
  • štandovima i klupama izvan tržnica na malo (štandovima i klupama na javno-prometnim površinama, na površinama koje imaju pristup se javno-prometne površine, unutar trgovačkih centara i ustanova, te na OPG-ima).

OPG je dužan voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (u nastavku: Evidencija), i to neovisno prodaje li vlastite poljoprivredne proizvode na veliko ili na malo, te je li porezni obveznik ili ne.

OPG koji nije u porezni obveznik

OPG koje po osnovi djelatnosti poljoprivrede ostvari primitke u iznosu manjem od 80.500,00 kn godišnje i ne prima državne potpore, te nije obveznik PDV-a, nije obveznik poreza na dohodak i nema obvezu vođenja poslovnih knjiga (osim Evidencije). Kada ovo OPG prodaje svoje proizvode nema obvezu izdati račun. No, kada svoje proizvode prodaje poduzetnicima, školama, vrtićima, ustanovama i dr. osobama koje obavljaju registriraju djelatnost, osoba koja otkupljuje poljoprivredne proizvode mora OPG-u izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku. Otkupni blok mora sadržavati sve podatke o OPG-u (ime i prezime, OIB, broj iz Upisnika PG, žiro račun) i kupcu; vrstu, količinu, cijenu i ukupni iznos prodanih proizvoda; te izjavu prodavatelja (OPG-a) da nije porezni obveznik prema čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak.

OPG koji nije obveznik poreza na dohodak (kao ni poreza na dobit) nije obveznik fiskalizacije.

OPG – porezni obveznik

OPG koji ostvari primitke veće od 80.500,00 kn, prima državne poticaje i/ili je obveznik PDV-a, obvezan je upisati se u registar poreznih obveznika (RPO) i plaćati porez na dohodak, te voditi poslovne knjige. OPG – porezni obveznik obvezan je za prodane poljoprivredne proizvode izdavati račune, osim ako vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na vlastitom OPG-u izravno prodaje krajnjem potrošaču u proizvodnom objektu OPG-a ili na tržnici i otvorenim prostorima.

Račun OPG-a koji je:

  • obveznik poreza na dohodak – mora sadržavati podatke propisane čl. 38. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 137/15),
  • obveznik poreza na dohodak i PDV-a – mora sadržavati podatke propisane čl. 79. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 143/14).

Gotovinski računi koje OPG – porezni obveznik izdaje za poljoprivredne proizvode prodane potrošačima moraju sadržavati podatke propisane čl. 54.a Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08 – 44/16).

OPG - obveznik poreza na dohodak obveznik je fiskalizacije, pa sve račune naplaćene gotovim novcem i karticama mora poslati poreznoj upravi na fiskalizaciju.

Otkupljivač (kupac) - fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost mora otkupljene poljoprivredne proizvode OPG-u platiti na njegov žiro račun.